שלח

תודה!

הטופס נשלח בהצלחה.

1. תאריך הגשה:

This field is required.

מס' תיק מע''מ:

This field is required.

מספר החברה:

This field is required.

תאריך הקמה:

This field is required.

כתובת העסק/היזם:

This field is required.

מיקוד:

This field is required.

טלפון:

This field is required.

פקס:

This field is required.

דואר אלקטרוני:

This field is required.

2. מטרת הבקשה:

הרחבת עסק קיים
הרחבת עסק חדש
הון חוזר

This field is required.

3. מעמד משפטי:

פרטי
שותפות רשומה
חברה בעמ
אחר

This field is required.

תחום פעילות:

ייצור
תיירות
חקלאות
אחר

This field is required.

4. תאור העסק עבורו נדרשת ההלוואה

המוצר או השרות

This field is required.

מס' מועסקים

This field is required.

היקף מכירות שנתי

This field is required.

תאור העסק הקיים

מתוכנן בתום ביצוע התוכנית

This field is required.

This field is required.

This field is required.

5. נתונים בנקאיים

מספר חשבון בנק אישי

This field is required.

This field is required.

This field is required.

שמות בעלי החשבון

This field is required.

שם/מס הסניף

This field is required.

שם הבנק

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

מספר חשבון בנק עסקי

This field is required.

שם החשבון

This field is required.

שם/מס הסניף

This field is required.

שם הבנק

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

האם חשבון כלשהוא מהנ"ל מוגבל

כן
לא

This field is required.

6. פרטי היזמים ו/או המנהלים

שמות היזמים

This field is required.

This field is required.

This field is required.

מס תעודת זהות

This field is required.

This field is required.

This field is required.

שם בן/ בת הזוג

This field is required.

This field is required.

This field is required.

מס' ת.ז בן/בת זוג

This field is required.

This field is required.

This field is required.

מספר אישי בצה"ל

This field is required.

This field is required.

This field is required.

תאריך לידה יזם

This field is required.

This field is required.

This field is required.

מס טלפון

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

מס נייד

This field is required.

% בעלות

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

תפקיד בעסק

This field is required.

ניסיון קודם

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

עיסוק נוכחי

This field is required.

7.  האם לבעלי החברה או לבני המשפחה מדרגה ראשונה קשרי בעלות לחברות נוספות?

כן
לא

This field is required.

:אם כן פרט

This field is required.

8. :פירוט תוכנית ההשקעות

ציוד ורכוש

This field is required.

ש"ח

ש"ח

כלי רכב

This field is required.

ש"ח

אחר

This field is required.

ש"ח

הון חוזר

This field is required.

ש"ח

האשראי המבוקש

This field is required.

ש"ח

הלוואות ממקורות

נוספים

This field is required.

רשום את פרטי הערבים המוצעים על ידך.
הגדרת נתוני הערבים ומספר הערבים הנדרש ראה בטופס קווים מנחים לאישור הלוואה.

פרט

This field is required.

פרט

This field is required.

פרט

This field is required.

פרט

This field is required.

הון עצמי שיושקע

This field is required.

פרט

This field is required.

טלפון נייח

This field is required.

טלפון נייד

This field is required.

כתובת

This field is required.

מספר ת.ז.

This field is required.

שם הערב המוצע:

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

9. הפניה על ידי:

This field is required.

תמצית מנהלים של התוכנית

מהות ההשקעה הרצויה

This field is required.

תאור השוק

This field is required.

פוטנציאל הגידול

This field is required.

אני/אנו מצהיר/ים על מחויבותי/נו להשתמש בכספי ההלוואה אך ורק למטרה המוצהרת בבקשה, וכן על נאמנותי למדינת ישראל , לחוקיה ולעקרונותיה כפי שמופיעים במגילת העצמאות.

כן
לא

This field is required.

שם החשבון \ יזם:

This field is required.

טופס ראשוני לקבלת הלוואה