פרטים ותנאים

תנאי זכאות להלוואה:
 
קרן הגליל מסייעת באמצעות הלוואות בשקלים ללא ריבית בלבד.
תנאי סף לקבלת הלוואה הינו הוספת מקומות עבודה (למעט הלוואות להון חוזר).

עזרה לעסק אשר העדר הלוואה יגרום לגריעת מקומות עבודה ייחשב כהוספת מקומות עבודה.
תקופת החזר ההלוואה תקבע על ידי וועדת ההלוואות ובכל מקרה לא תעלה על 48 חודשים.
ערך ההלוואה שתינתן לא יעלה על 80% מכלל ההשקעה .

השקעות אשר בוצעו עד 3 חודשים לפני הגשת הבקשה הראשונית יוכרו כחלק מההשקעות של הלווה.
ערך הלוואה לא יפחת מ- 100,000 ₪ ולא יעלה על 180,000 ₪ נטו (ראה פרוט באודות).
ועדת ההלוואות תקבע את גובה ההלוואה בהתאם להשפעת העסק על הפעילות הכלכלית בגליל.
לא תהייה תקופת גרייס אבל ניתן לקבל אישור שמספר תשלומים יהיה בערך שונה.
לא תינתן הלוואה לעסק או לווה שחשבונו מוגבל בבנק או שהיה מוגבל  בשנה האחרונה.


לא תאושר הלוואה ל:

החלפת הלוואה בנקאית רגילה.
למטרת הרחבה או השקעה בחנות או במסחר בכלל.

ללווה אשר יכול לקבל הלוואה בנקאית או ממקור חיצוני אחר.
ללווה אשר יש לו הפקדות שניתן לממש.
ללווה אשר לא מיצה את יכולתו לקבל הלוואה מבנק או ממקורות חיצוניים אחרים.
ללווה או עסק אשר עדיין לא גמר להחזיר הלוואה קודמת לקרן הגליל.
ללווה מוגבל לפי הגדרות בנק ישראל שיש או היו לו תיקים בהוצאה לפועל בשנתיים שקדמו לבקשה.

 
         
ערבים:
עבור כל הלוואה נדרש ערב עפ"י ההגדרות המפורטות :
א. גיל הערב חייב להיות מעל 24 ומתחת ל- 67 שנה.
ב. הערב צריך להיות בעל ותק של לפחות שנה במקום העבודה הנוכחי.
ג. ההכנסה החודשית של הערב נטו חייבת להיות לפחות 8,000 ₪*.
ד. הערב לא יהיה שכיר של העסק הלווה הקיים או שיוקם.
ה. בעל ואישה לא יכולים להיות ערבים לאותה הלוואה.
ו. אנשים מקרבה ראשונה ללווה הגרים באותה כתובת לא יכולים להיות ערבים.

ז. עבר בנקאי נקי.

ח. ללא הלוואה פעילה בקרן הגליל.


*במידה וללווה אין ערב שעומד בדרישת זו, תתכן אפשרות להעמיד שני ערבים שהכנסת כל אחד מהם לפחות 5,000 ₪ נטו בחודש במקום הערב הנדרש.                                                          
 
 
 
הלוואות להון חוזר - חריג:
הלוואות להון חוזר יינתנו אך ורק במקרים בהם הבעיה אשר יצרה את המחסור בהון חוזר נובעת ממקרה חיצוני חד פעמי ובלתי צפוי במהלך העסקים הרגיל של החברה.

 

ערך ההלוואה להון חוזר לא יפחת מ-100,00 ש"ח ולא יעלה על 120,000 ש"ח.

 

 
תנאים (נוספים) לקבלת הלוואה זו:
1. הגורם לגרעון בהון החוזר נובע מסיבה חיצונית לחברה - חד פעמית, ברורה ומוכחת.
2. הערכת זמן קצובה וקצרה יחסית לסיבה החיצונית הגורמת לגרעון.
3. צפי גבוה לחזרה מהירה לפעילות רווחית סדירה של העסק.
4. הערכת הועדה לגבי יכולת ההחזר בזמן.
 
תקופת הלוואה להון חוזר:
הלוואה להון חוזר תינתן לתקופה הקצרה ביותר הנדרשת לפי תחזית תזרים המזומנים של העסק, ובכל מקרה לא תעלה על 18 חודש.
 
 
עלות ההלוואה:
עלות פתיחת תיק 470 ₪ שתנוכה ישירות מכספי ההלוואה.

דמי טיפול בהקמת ההלוואה בסך 6% (פלוס מע"מ) ישולמו לאחר קבלת כספי ההלוואה.הערה - לא תשולם ריבית בגין ההלוואה למעט באם תוגש תביעה משפטית כנגד הלווה בגין אי עמידה בתנאי ההלוואה.      
 
 
* עדכון 7.21