פרטים ותנאים

תנאי זכאות להלוואה:
 
קרן הגליל מסייעת באמצעות הלוואות בשקלים ללא ריבית בלבד.
תנאי סף לקבלת הלוואה הינו הוספת מקומות עבודה (למעט הלוואות להון חוזר).

עזרה לעסק אשר העדר הלוואה יגרום לגריעת מקומות עבודה ייחשב כהוספת מקומות עבודה.
תקופת החזר ההלוואה תקבע על ידי וועדת ההלוואות ובכל מקרה לא תעלה על 48 חודשים.
ערך ההלוואה שתינתן לא יעלה על 80% מכלל ההשקעה .

השקעות אשר בוצעו עד 3 חודשים לפני הגשת הבקשה הראשונית יוכרו כחלק מההשקעות של הלווה.
ערך הלוואה לא יפחת מ- 100,000 ₪ ולא יעלה על 160,000 ₪ נטו (ראה פרוט באודות).
ועדת ההלוואות תקבע את גובה ההלוואה בהתאם להשפעת העסק על הפעילות הכלכלית בגליל.
לא תהייה תקופת גרייס אבל ניתן לקבל אישור שמספר תשלומים יהיה בערך שונה.
לא תינתן הלוואה לעסק או לווה שחשבונו מוגבל בבנק או שהיה מוגבל  בשנה האחרונה.


לא תאושר הלוואה ל:

החלפת הלוואה בנקאית רגילה.
למטרת הרחבה או השקעה בחנות או במסחר בכלל

ללווה אשר יכול לקבל הלוואה בנקאית או ממקור חיצוני אחר.
ללווה אשר יש לו הפקדות שניתן לממש.
ללווה אשר לא מיצה את יכולתו לקבל הלוואה מבנק או ממקורות חיצוניים אחרים.
ללווה או עסק אשר עדיין לא גמר להחזיר הלוואה קודמת לקרן או ל-"עוגן - הקרן להלוואות ללא ריבית"
ללווה מוגבל לפי הגדרות בנק ישראל שיש או היו לו תיקים בהוצאה לפועל בשנתיים שקדמו לבקשה.

 
         
ערבים:
עבור כל הלוואה נדרשים שני ערבים עפ"י הגדרות המפורטות :
א. גיל הערב חייב להיות מעל 24 ומתחת ל- 67 שנה.
ב. הערב צריך להיות בעל ותק של לפחות שנה במקום העבודה הנוכחי.
ג. ההכנסה החודשית של הערב נטו חייבת להיות לפחות 8,000 ₪*.
ד. הערב לא יהיה שכיר של העסק הלווה הקיים או שיוקם.
ה. בעל ואישה לא יכולים להיות ערבים לאותה הלוואה.
ו. אנשים מקרבה ראשונה ללווה הגרים באותה כתובת לא יכולים להיות ערבים
ז. לא יוכל להיות ערב אדם שיש לו הלוואה פעילה ב- "עוגן - הקרן להלוואות ללא ריבית" או שהוא כבר ערב   ב-"עוגן - 
הקרן להלוואות ללא ריבית"

*במידה וללווה אין ערבים שעומדים בדרישת זו, תתכן אפשרות להעמיד שני ערבים שהכנסת כל אחד מהם לפחות 5,000 ₪ נטו בחודש במקום כל ערב נדרש.                                                          
 
 
 
הלוואות להון חוזר - חריג:
הלוואות להון חוזר יינתנו אך ורק במקרים בהם הבעיה אשר יצרה את המחסור בהון חוזר נובעת ממקרה חיצוני חד פעמי ובלתי צפוי במהלך העסקים הרגיל של החברה.

 

ערך ההלוואה להון חוזר לא יפחת מ-100,00 ש"ח ולא יעלה על 120,000 ש"ח.

 

 
תנאים (נוספים) לקבלת הלוואה זו:
1. הגורם לגרעון בהון החוזר נובע מסיבה חיצונית לחברה - חד פעמית, ברורה ומוכחת.
2. הערכת זמן קצובה וקצרה יחסית לסיבה החיצונית הגורמת לגרעון.
3. צפי גבוה לחזרה מהירה לפעילות רווחית סדירה של העסק.
4. הערכת הועדה לגבי יכולת ההחזר בזמן.
 
תקופת הלוואה להון חוזר:
הלוואה להון חוזר תינתן לתקופה הקצרה ביותר הנדרשת לפי תחזית תזרים המזומנים של העסק, ובכל מקרה לא תעלה על 18 חודש.
 
 
עלות ההלוואה:
עלות פתיחת תיק 470 ₪ משולם ישירות לאגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית.

דמי טיפול בהקמת ההלוואה בסך 6% (פלוס מע"מ) ישולמו עם קבלת כספי ההלוואה.הערה - לא תשולם ריבית נוספת בגין ההלוואה למעט באם תוגש תביעה משפטית כנגד הלווה בגין אי עמידה בתנאי ההלוואה.      
 
 
* עדכון 6.19