אישור הלוואה

הנני  שמח להודיעך כי ועדה ההלוואות של הקרן אישרה את בקשתך להלוואה מהקרן.
גודל ההלוואה המאושרת, תנאי ההחזר ומספר הערבים הדרושים מפורטים בטופס אישור ההלוואה.
 
כדי לממש את ההלוואה יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. להחתים את הערבים על:
כתב ערבות לשטר החוב.
ערבות להסכם הלוואה לעסק קטן.
תצהיר על קבלת כל המידע הנדרש לגבי ההלוואה והערבות.   
 
2. להחתים את הבנק שבו יש לעושי השטר חשבון על הוראה לחיוב חשבון לטובת האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית.                     
3.  להחתים את הלווים על שטר החוב ועל הסכם הלוואה לעסק קטן.
כאשר יש לווה יחיד – יחתמו הלווה ובן/בת הזוג. (בהעדר בן/בת זוג, ערב נוסף רצוי קרוב משפחה מדרגה ראשונה)
בשותפות לא רשומה  - יחתמו כל השותפים ובני זוגם.
בחברה – יחתמו מנהל החברה וכל בעלי המניות  כולל בנות הזוג. (להחתמה יש להביא את חותמת החברה).           
                                                                                 
4. החתימה בהתאם לסעיף  1 תבוצע באחד מהמקומות הבאים:
אצל מנהל הקרן, בכרמיאל, נציג הקרן בכפר סבא או במשרדי האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית רח' רבקה 29, ירושלים.
החתימה בהתאם לסעיף 3 תבוצע אך ורק במשרדי האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית רח' רבקה 29,  ירושלים.
 
בזמן החתימה יש להציג בפני כל מחתים:
3 תלושי שכר אחרונים או הוכחת הכנסה שנתית שתאושר ע"י מנהל הקרן של כל הערבים .
וכן תעודות זהות  כחולה כולל הספח של עושי השטר והערבים.  במקרה של חברה בע"מ יש לצרף צילום של תעודת רישום החברה  אצל רשם החברות. (צילום של כל הנ"ל יישאר בידי המחתים).
עוסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה ובשותפות תעודת ההתאגדות כשותפות.
כל תעודה מזהה אחרת למעט תעודת זהות לא תתקבל.
 
את המסמכים החתומים הנ"ל ובצרוף:
 טופס אישור ההלוואה חתום ע"י מנהל הקרן אשר יימסר ללווה ע"י מנהל הקרן
בצרוף 3 צילומים ברורים של תלושי שכר אחרונים של כל ערב  ו/או אישורי הכנסה שאושרו ע"י מנהל הקרן
 צילומים ברורים של תעודות הזהות של הערבים ושל עושי השטר יש להגיש אישית ע"י הלווים ל:
-" האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית (ע.ר.)" ברח' רבקה 29, ירושלים.
בזמן הגשת המסמכים יחתמו הלווים על מסמכי ההלוואה אשר נמסרו ע"י מנהל הקרן בפני נציג האגודה (על כל החותמים להגיע עם תעודות זהות כולל הספח) וכן יחתמו על התחייבות לשימוש בכספי ההלוואה אך ורק למטרות שהוגדרו בתוכנית העסקית,
במקום יש גם לשלם דמי פתיחת תיק לפי התעריף ביום פתיחת התיק (כיום כ-470 ₪).
אין צורך לתאם את תאריך ושעת ההגעה למשרדים בירושלים.
שעות קבלת קהל במשרד: ימים א – ה , משעה 11.00 עד 15.30

טל. של המרכזייה 1599500001 או 02-5300780
יש לוודא שכל המסמכים הנ"ל כולל תעודות זהות והספחים בידי הלווים לפני הנסיעה לירושלים.