אישור הלוואה

הנני  שמח להודיעך כי ועדה ההלוואות של הקרן אישרה את בקשתך להלוואה מהקרן.
גודל ההלוואה המאושרת, תנאי ההחזר ומספר הערבים הדרושים מפורטים בטופס אישור ההלוואה.
 
כדי לממש את ההלוואה יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. להחתים את הערבים על:
כתב ערבות לשטר החוב.
ערבות להסכם הלוואה לעסק קטן.
תצהיר על קבלת כל המידע הנדרש לגבי ההלוואה והערבות.   
 
2. להחתים את הבנק שבו יש לעושי השטר חשבון על הוראה לחיוב חשבון "עוגן - הקרן להלוואות ללא ריבית"        

             
3.  להחתים את הלווים על שטר החוב ועל הסכם הלוואה לעסק קטן.
כאשר יש לווה יחיד – יחתמו הלווה ובן/בת הזוג. (בהעדר בן/בת זוג, ערב נוסף רצוי קרוב משפחה מדרגה ראשונה)
בשותפות לא רשומה  - יחתמו כל השותפים ובני זוגם.
בחברה – יחתמו מנהל החברה וכל בעלי המניות  כולל בנות הזוג. (להחתמה יש להביא את חותמת החברה).           
                                                                                 
4. החתימה בהתאם לסעיף  1 תבוצע באחד מהמקומות הבאים:
אצל מנהל הקרן, בכרמיאל, נציג הקרן בכפר סבא או במשרדי "עוגן - הקרן להלוואות ללא  ריבית" רח' רבקה 29, ירושלים.
 
בזמן החתימה יש להציג בפני כל מחתים:
3 תלושי שכר אחרונים או הוכחת הכנסה שנתית שתאושר ע"י מנהל הקרן של כל הערבים .
וכן תעודות זהות  כחולה כולל הספח של עושי השטר והערבים.  במקרה של חברה בע"מ יש לצרף צילום של תעודת רישום החברה  אצל רשם החברות. (צילום של כל הנ"ל יישאר בידי המחתים).
עוסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה ובשותפות תעודת ההתאגדות כשותפות.
כל תעודה מזהה אחרת למעט תעודת זהות לא תתקבל.