קווים מנחים

קווים מנחים לתוכנית עסקית ( נתוני מינימום שיש לכלול בכל תוכנית )
 
נתונים אישיים של היזמים ובני זוגם, הנתונים יכללו לפחות שם, מס ת.ז, כתובת מלאה כולל ת.ד ומיקוד, מספרי טלפון, ניסיון מקצועי, עיסוק נוכחי, צילום תעודת זהות של היזם ובן הזוג.
תיאור ברור של מטרות ההלוואה, כולל תאור ההשפעה על עסקים אחרים בגליל.
אישורי אובליגו מהבנק ודפי חשבון מעודכנים של החשבונות האישיים והעסקיים לשלושה חודשים אחרונים.
סקירה קצרה של השוק, המתחרים ונקודות החוזק והחולשה של העסק המתוכנן.
תיאור מפורט של ההשקעות הנדרשות , במידת האפשר יש לגבות את  המחירים הנקובים בהצעות מחיר.
הסבר מפורט של תוכנית ההכנסות והערכת המכין לגבי ישימותה. הערכת היזם בלבד אינה קבילה.

טופס עזר לכתיבת תוכנית עסקית להגשה 


בעסק קיים בנוסף:

מאזן של השנתיים האחרונות, ומאזן בוחן נכון לחודש שלפני הגשת התוכנית.
דוח 102 ל- 3  חודשים אחרונים לפני הגשת התוכנית.
במידה והעסק אינו חברה יתקבלו מאזני בוחן, לא תתקבל תוכנית ללא נתונים לגבי ביצוע בפועל.
ריכוז כל החובות האישיים של היזם,  בעסק קיים גם מצבת ההתחייבויות של העסק.
תחזית רווח והפסד, לשנה הקרובה ברמה חודשית ושנתיים אחרי ברמה רבעונית או חצי שנתי.

תחזית רווח והפסד לשלוש שנים קדימה.
תחזית תזרים מזומנים הכולל החזר ההלוואה והמתחשב בקבלת ההלוואה במספר תשלומים.
בדיקת רגישות הרווח לשינויים במחזור, במחירי המכירה ובעלויות.
אם לא נכלל בבקשה הראשונית, נתונים מלאים לגבי הערבים כולל שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות, כתובת מלאה, מספרי טלפון, קרבה ללווה.    
צילום שלושה תלושי שכר אחרונים של כל ערב או אישורי הכנסה מעודכנים מרואה החשבון, צילום תעודת זהות.